DOMAŽLICKÁ

Veverky   (28 dětí - Michaela Hoffmannová, Iva Sochorová)

Děti využívají nové výtvarné techniky, výsledky jejich práce jsou prezentovány na výstavách a soutěžích, či k výzdobě MŠ. Výtvarnými činnostmi děti získávají poznatky o okolním světě. 

Žabičky  (28 dětí - Marie Št'astná-zástupkyně ředitelky, Helena Trojanová)

Hudba a pohyb je využíván ve většině činností. U dětí je prohlubována pohybová zdatnost, vytrvalost, obratnost.

Skřivánci  (28 dětí - Natálie Křečková, Šárka Skůpová-ředitelka MŠ, Leona Pejřilová)

Děti jsou seznamovány se základními hudebními vyjadřovacími prostředky, jsou rozvíjeny vokální a  instrumentální dovednosti včetně hry na zobcovou flétnu.

Zajíčci   (28 dětí - Ivana Jirsová, Jana Michaličková) 

Cílem je celkový rozvoj osobnosti, získání kladného vztahu k různým druhům sportu a radosti z pohybu v přírodě. Děti se seznamují s přírodou, pracují s přírodními materiály.
Třída navázala spolupráci s DPS Na Kavčí skále. Cílem je výchova dětí k úctě ke stáří, navázání nových kontaktů mezi dětmi a seniory, schopnost spolupráce dvou rozdílných věkových skupin, komunikace, aktivizace dětí i seniorů. Výstupem této spolupráce jsou společné výtvarné dílny a rehabilitační aktivity dětí a seniorů.

Mravenečci  (15 dětí - Lýdia Verčimáková, Barbora Šourková, Kotašková Hana - asistentka pedagoga)

Děti dostávají příležitost vybudovat si a rozvíjet vztah k prostředí, kde žijí. Pozornost je zaměřena především na přírodu, která poskytne prostor pro inspiraci, experimentování, bádání a učení se citlivosti k ní.